Verkoopsvoorwaarden

 1. BESTELLINGEN
  Behoudens bijzondere overeenkomsten, behoorlijk schriftelijk meegedeeld, zijn al onze verrichtingen onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor ten allen tijde en zonder vooropzeg de algemene voorwaarden te wijzigen. De voorwaarden van de klant, in strijd met de onze, kunnen ons niet worden tegengeworpen, tenzij wij ze schriftelijk aanvaard hebben. Onze algemene voorwaarden hebben bijgevolg voorrang op die van de klant.

  De specificaties van onze producten, welgekend en te volgen door onze koper, zijn vervat in onze meest recente aangeboden of deze van de producent weergegeven technische en commerciële productspecificaties.  Niettegenstaande een hoge mate aan zorgvuldigheid aan de dag wordt gelegd om deze info up-to-date te houden, kan Albintra hieromtrent geen aansprakelijkheid ten laste worden gelegd. Wij raden wel aan bij de minste twijfel over de juistheid van de weergegeven informatie ons te raadplegen.
   

 2. IN ONTVANGSTNAME EN AANVAARDING

  De inontvangstneming en aanvaarding der koopwaren geschiedt of wordt geacht te geschieden door de koper en op zijn kosten vóór de verzending of de ter beschikking stelling in onze fabrieken of magazijnen.
   
 3. LEVERINGEN

  De leveringstermijn wordt bepaald door het verkoopcontract. Bij onvoorziene omstandigheden, zowel bij ons als bij onze leveranciers, die de fabricatie of de verzending der koopwaren zouden vertragen, behouden wij ons het recht voor de termijn te verlengen met een duur gelijk aan deze van het beletsel.

  De leveringstermijn neemt een aanvang vanaf ontvangst door ons vanwege de koper van alle vereiste gegevens voor de uitvoering van de bestelling.  Na het verstrijken van de leveringstermijn, wordt de koopwaar ter beschikking gesteld van de koper.  Bij gebrek aan onderrichtingen van zijnentwege worden de koopwaren verondersteld door hem in ontvangst genomen en aanvaard te zijn, en zullen ze opgeslagen worden in een magazijn of warenhuis van onze keuze, op zijn kosten en risico.

  De koopwaren worden altijd vervoerd op risico van de koper, zelfs indien de verkoop franco geschiedde, het vervoer geschiedt op de wijze en met de middelen door ons bepaald.
   
 4. BETALING

  Tenzij anders bepaald in onze bijzondere verkoopsvoorwaarden, zijn onze facturen steeds contant betaalbaar zonder inhouding van een korting voor ‘contante betaling’.

  De niet-betaling van een vervallen factuur geeft ons het recht de onmiddellijke en volledige betaling te eisen van al wat ons verschuldigd is.  Wanneer het gaat om een gedeeltelijke levering, behouden wij ons het recht voor het saldo van de leveringen niet meer uit te voeren, en dit zonder enige vergoeding te moeten betalen aan de koper,  en met behoud van alle rechten die ons krachtens bovenvermelde rubriek “Bestellingen” toekomt .  Tevens hebben wij het recht alle afgesloten contracten te verbreken zonder enige schadeaanspraak vanwege de klant.

  Elke factuur die op haar vervaldag niet betaald werd zal automatisch verhoogd worden met 10 % op het totale factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR en dit zonder aanmaning.

  Op dit verhoogde bedrag is bovendien vanaf de vervaldag een intrest van 10 % per jaar verschuldigd en dit zonder voorafgaande aanmaning.

  Bij schrapping van de bestelling door de koper zijn wij gerechtigd de betaalde voorschotten integraal te behouden.  Zonder te verzaken aan ons recht op volledige vergoeding van elke geleden schade, behouden wij tevens het recht om een minimum van 10 % van de totale bestelwaarde op te eisen, en dit bovenop de gebeurlijke kosten voor reeds gemaakte matrijzen, de aangekochte grondstoffen en andere bestanddelen.
   
 5. PRIJZEN

  Behoudens tegengesteld schriftelijk beding betreffen onze prijzen en prijsquoteringen de levering ex magazijn en omvatten zij niet de taksen, belastingen en andere rechten en heffingen.  Behoudens afwijkend schriftelijk beding van onzentwege, vallen de vervoer- en verwante kosten (verzekering, behandelingen bij gelegenheid van vervoer, opslag en bewaking) ten laste van de klant.

  Wij behouden ons het recht voor op elk ogenblik prijzen en prijsquoteringen te wijzigen om reden van verhoging der lonen en sociale lasten of van de kostprijs der grondstoffen of andere bestanddelen. 

  Elke nieuwe last opgelegd door de overheid (zoals bvb. verhoging der taksen, invoerrechten, belastingen, rechten, vergunningskosten, enz.) en die niet bestond bij het afsluiten van het contract valt ten laste van de klant.
   
 6. KLACHTEN

  Alle klachten dienen per aangetekende brief te geschieden, en zulks ten laatste binnen de acht dagen na datum van levering.  Na genoemde termijn zal geen enkele klacht meer in overweging genomen worden en zullen de leveringen als aanvaard beschouwd worden.   Na uitvoering van orders zullen klachten inzake kwaliteit en afmetingen in relatie tot en conform met de geplaatste bestelling (behoorlijk opgesteld, bevestigd en door klant gekend en dusdanig goedgekeurd) niet aanvaard worden.  

  De geleverde goederen zullen alleszins als definitief aanvaard worden beschouwd en derhalve kunnen klachten niet meer worden aanvaard, indien de klant de door ons geleverde goederen verder verkoopt of indien zij door hemzelf of in zijn opdracht op één of andere wijze worden verwerk
   
 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

  Het eigendomsrecht van de geleverde goederen en uitgevoerde diensten gaat slechts over op de klant nadat deze alle aan ons verschuldigde bedragen, intresten, schadebedingen e.d. volledig heeft voldaan.  Zonder voldaan te hebben aan deze verplichting is ingebruikname door de klant niet toegelaten en blijven alle leveringen en diensten onze uitsluitende eigendom.  Het risico voor de koopwaar gaat over op de koper op het moment van de levering van de goederen.
   
 8. GESCHILLEN

  Elk geschil behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van het arrondissement Antwerpen en enkel onder toepassing van het Belgische recht.

  Door een wissel te trekken op de koper, verzaken wij niet aan deze beschikking van uitsluitende bevoegdheid.  Wij behouden ons nochtans het recht voor elk geschil aan een andere rechtsmacht, evenzeer bevoegd, te onderwerpen.
   
 9. WIJZIGING DER ALGEMENE VOORWAARDEN

  De afsluiting van een contract betekent de aanvaarding van de algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden. Elke wijziging hieraan moet door ons uitdrukkelijk aanvaard en schriftelijk bevestigd worden.  De wijziging van enkele van deze voorwaarden vermindert in niets de wettelijke verbindende kracht jegens de contractuele partijen, zowel van het geheel als van de algemene voorwaarden individueel genomen. 

  De koper verzaakt eraan zijn eigen algemene voorwaarden, eventueel op de rugzijde van zijn bestelbon gedrukt of op eender welke andere wijze door hem gecommuniceerd, in te roepen en zullen in voorkomend geval als niet bestaande worden beschouwd.